ДОГОВІР № 1/05 про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (2)

ДОГОВІР № 1/05
про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком

 

с. Крюківщина                                                            «1 » травня 2020 року


Фізична особа     _____________________________________________,    паспорт __________________, виданий «    » ____________________ року (орган, що видав – ___________________________________________________, ідентифікаційний номер ____________________, що діє на підставі власного волевиявлення (далі – Співвласник) з однієї сторони та ТОВ «Житлово-Експлуатаційне об’єднання ЕкоДімСервіс», в особі директора Петрової Ірини Василівни, що діє на підставі модельного Статуту (далі - Управитель), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали цей договір про наступне.

Даний договір являється Договором приєднання. Проведення першого платежу за договором прирівнюється до його підписання та визнання всіх умов договору. При проведенні платежу особа повинна вказати свої данні та данні об’єкту (квартири), за який проводиться оплата. Першу оплату повинен провести власник об’єкту (квартири) з метою проведення його ідентифікації.


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. Управитель зобов’язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним будинком  (далі - послуга з управління), що розташований за адресою:  с. Крюківщина Києво-Святошинського району  Київської області, вул. ________________ кв. ____ (далі - Будинок).  
  2. Управитель визначений на підставі протоколу №2 від 07.04.2020 року засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, рішення виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області «Про визначення управителя багатоквартирних житлових будинків в с. Крюківщина» № 2  від 10.04.2020 року та договору № 1 про надання послуг з управління багатоквартирним будинком  від 13 квітня 2020 року, підписаного з Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області. Договір розміщений за електронною адресою: http://eds.kiev.ua/novosti/dogovor-o-predostavlenii-uslug-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami.html
  3.  Співвласники зобов’язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з вимогами законодавства та умовами цього договору.

1.4  Загальні відомості про будинок зазначаються у Додатку 1 до договору  і є невід’ємною його частиною. Також співвласником передається Управителю належним чином засвідчена копія паспорта та ідентифікаційного коду, документу про право власності на квартиру, копія технічного паспорту на квартиру. Для юридичної особи - також копія Статуту, наказу про призначення директору, виписки з ЄДРПОУ, довідки про відкриття рахунку.

1.5 Послуга з управління полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна будинку та його прибудинкової території.

Послуга з управління включає:

  • утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема - прибирання прибудинкової території; прибирання сходових клітин; технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: централізованого опалення; холодного водопостачання; водовідведення; дератизація; дезінсекція; прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами;
  • поточний ремонт багатоквартирного будинку, а саме: поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого холодного водопостачання, водовідведення, поточний ремонт внутрішньобудинкових  мереж централізованого опалення;
  • купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.


  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Кожен із співвласників має право:

- одержувати від управителя своєчасно та належної якості послугу з управління згідно із законодавством та умовами цього договору;

- без додаткової оплати одержувати від управителя інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок її надання, а також про її споживчі властивості;

- на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги з управління та незаконного проникнення управителем в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

- на усунення управителем протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги з управління;

- на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу з управління у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;

- отримувати від управителя штраф у розмірі, визначеному цим договором, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

- на перевірку кількості та якості послуги з управління у встановленому законодавством порядку;

- складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги з управління, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

- без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем нарахування співвласнику плати за послугу з управління (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від нього платежі;

- одержувати відповідно до законодавства пільги та субсидії на оплату послуги з управління;

- інші права, що передбачені законодавством або прямо випливають із цього договору.

2.2. Кожен із співвласників зобов’язаний:

- своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуги з управління, що виникли з його вини;

- власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

- оплачувати управителеві надані послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;

- дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

- допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя або його представників у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації та відвернення аварій, усунення несправностей, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів;

- дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників та/або учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг з управління;

- забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з управління сплачувати пеню в розмірі, встановленому цим договором;

- інформувати управителя про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених цим договором;

- негайно повідомляти управителя про виявлені несправності спільного майна будинку;

- протягом місяця з дня припинення дії цього договору здійснити остаточні розрахунки за отриману послугу з управління;

2.3. Управитель має право:

- вимагати від співвласників оплату наданої послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;

- вимагати від співвласника дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

- вимагати від співвласника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини співвласника, або відшкодування вартості таких робіт;

- отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати послуг з управління;

- отримувати інформацію від співвласників про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених договором управління;

- за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;

- доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення несправностей, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством та цим договором;

- вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надану послугу з управління в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;

- у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/зупинити надання послуги з управління у разі  оплати не в повному обсязі;

- доступу до загальнобудинкових та квартирних засобів обліку комунальних послуг з метою перевірки їх справності та коректності роботи;

- у випадку виявлення втрат під час постачання комунальних послуг понад рівень нормативних втрат Управитель має право провести аудит засобів обліку комунальних послуг загально будинкових та квартирних з залученням спеціалізованих організацій за рахунок коштів співвласників.

2.4. Управитель зобов’язаний:

- забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і цього договору, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;

- надавати співвласникам без додаткової оплати інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок надання послуги з управління, а також про її споживчі властивості;

- від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;

- своєчасно проводити підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- розглядати в порядку та строки, визначені законом та цим договором, претензії та скарги співвласників;

- своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням співвласниками послуги з управління, що виникли з його вини;

- вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та цим договором документацію будинку;

- інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

- укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір про постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цієї послуги;

- за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

- письмово повідомляти протягом десяти днів співвласникам про зміну власної адреси, реквізитів для сплати коштів за послугу з управління;

- не пізніше дня припинення дії цього договору здійснити остаточні нарахування плати за послугу з управління, перерахунок плати в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, якщо такий перерахунок не було здійснено раніше  відповідно до вимог, визначених законодавством.

- вести окремий облік доходів і витрат за будинком та надавати співвласникам відповідну інформацію;

- звітувати щороку перед співвласниками про виконання кошторису витрат та подавати кошторис витрат на поточний рік споживачам на погодження;

- в разі внесення змін чи доповнень до даного договору Управитель викладає ці зміни чи доповнення на своєму сайті та повідомляє співвласників про наявність змін чи доповнень шляхом розсилання СМС-повідомлень чи електронних листів на адреси, вказані в договорі. Доказом прийняття змін чи доповнень за договором являється проведення чергової оплати по договору;

2.5. Управитель має інші права та обов’язки, що передбачені законом або прямо випливають з цього договору.


  1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ


3.1. Ціна послуги з управління, а також винагорода управителю визначена на кожен окремо взятий будинок та розміщена на сайті eds.kiev.ua.

3.2. Плата за послугу з управління нараховується щомісяця управителем та вноситься кожним співвласником не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

3.3. За бажанням співвласника оплата послуги з управління може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
  1. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ТА ФОНДИ


4.1. Управитель накопичує кошти на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку, надає в оренду спільне майно багатоквартирного будинку, встановлює сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку.

4.2. З метою виконання п 4.1. Договору Управитель відкриває окремий банківський рахунок для приймання відповідних платежів (внесків на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна будинку, орендної плати, плати за сервітут) та проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком.

Кошти такого рахунка є власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.

4.3. Кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку.

4.4. Також на даний рахунок співвласники перераховують кошти для оплати податку на землю та компенсації вартості комунальних платежів за опалення та освітлення місць загального користування, а також втрати що встановлюються шляхом аналізу інформації з індивідуальних засобів обліку комунальних послуг та будинкових засобів обліку комунальних послуг, що виникають в результаті транспортування даних комунальних послуг до квартир співвласників  в розмірі згідно з розрахунком, що надається співвласникам Управителем.

4.5. Управитель в рахунках співвласникам окремою графою виставляє платіж на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку. Даний платіж є обов’язковим для оплати до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.


4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ УПРАВИТЕЛЯ ДО ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ


4.1. Управитель має право доступу до всіх приміщень загального користування будинку, а також належних до нього будівель і споруд, крім тих, що перебувають у власності окремих співвласників.

4.2. Кожен співвласник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ управителя або його представника за наявності в них відповідних посвідчень до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:

- ліквідації та запобігання аваріям - цілодобово;

- усунення несправностей, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів в робочі дні з 9:00 до 18:00 години.

Управитель або його представник може перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт або огляд якого проводиться.


5. ПОРЯДОК ВЗАЄМНОГО ІНФОРМУВАННЯ СТОРІН

5.1. Інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, управитель доводить до відома співвласників шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на: дошках оголошень (інформаційних стендах), розміщених на/у будинках або біля них, а також через закриті групи мешканців у Viber чи в мережі Facebook.

Під час розміщення інформаційних матеріалів управитель враховує вимоги законодавства про захист персональних даних.

5.2. Кожен із співвласників повідомляє управителю інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, в один з таких способів на власний вибір, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством, а саме шляхом:

- усного звернення до управителя або його представника на особистому прийомі чи по телефону;

- письмового звернення (особистого звернення, надсилання поштового відправлення);

- електронного звернення на офіційну електронну адресу управителя.

5.3. Повідомлення щодо рішень співвласників, прийнятих відповідно до законодавства, подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом управителю уповноваженою особою співвласників, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством.

5.4. Інформація про фактичні витрати відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території надається окремо на вимогу співвласника.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. Управитель несе відповідальність:

- за невиконання та/або неналежне виконання умов цього договору;

- за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків;

- за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків.

6.2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління кожен співвласник має право викликати управителя для перевірки її якості.

За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який підписується співвласником та управителем.

Управитель (його представник) зобов’язаний прибути на виклик співвласника не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника.

Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням причини, дати (строку) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує її ненадання чи надання неналежної якості.

У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником, а також не менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і надсилається управителю рекомендованим листом.

Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги, або видає (надсилає) співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними управителем.

6.3. Перерахунок розміру плати за послугу з управління за період її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється управителем.

У разі коли ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління стосувалося інших співвласників, крім того, який звернувся до управителя для складення і підписання акта-претензії, управитель здійснює такий перерахунок для всіх співвласників, яких стосувалося таке ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління.

6.4. За несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за послугу з управління співвласники сплачують управителю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу з управління відповідно до пункту 3.2 цього договору.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у співвласника заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.


7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ


7.1. Внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим договором.

7.2. У разі відчуження житлового та/або нежитлового приміщення у будинку згідно з додатком 1 до цього договору всі права та обов’язки попереднього власника за цим договором набуває новий власник такого житлового та/або нежитлового приміщення. Новий співвласник повинен поінформувати управителя про відповідну зміну у письмовому вигляді протягом семи днів з дня, наступного за днем набуття права власності на житлове та/або нежитлове приміщення у будинку.

7.3. У разі зміни організаційно-правової форми, найменування та/або інших реквізитів однієї із сторін договору - юридичної особи остання письмово повідомляє іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін у письмовому вигляді.


8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.


9. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


9.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання та укладається строком на один рік.

9.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору збори співвласників багатоквартирного будинку в кількості 75% голосів не вирішили припинити договір або Управитель не повідомить письмово іншій стороні про відмову від цього договору, він вважається подовженим на один рік.

9.3. Дія цього договору припиняється:

- у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 9.2. цього договору;

- достроково за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання управителем та/або співвласниками вимог цього договору;

- у разі прийняття рішення про ліквідацію управителя або визнання його банкрутом;

- в інших випадках, передбачених законом.

9.4. Якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

9.5. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від виконання обов’язків, які на час такого припинення залишилися невиконаними, якщо інше не випливає з підстав припинення цього договору або не погоджене сторонами.

9.6. У разі припинення дії договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

- наявну технічну документацію на такий будинок;

- інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

- інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

- дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

- майно, передане управителю будинку за рішенням співвласників.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


10.1. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших актів законодавства.

10.2. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.3. Цей договір має додатки, що є невід’ємною його частиною:

Додаток 1 Загальні відомості про будинок.


11. РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРІН
Зачем и когда обрезают фруктовые деревья | http://www.eds.kiev.ua/

Зачем и когда обрезают фруктовые деревья

Leave review
Обрезка деревьев – это ключ к успеху любого садовода. Фруктовые деревья нуж...
Read More
Договір про надання послуг на території ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «АТМОСФЕРА СЕРВІС»

Договір про надання послуг на території ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «АТМОСФЕРА СЕРВІС»

Leave review
Уважаемые жители коттеджного городка "Удачный"!Просим ознакомиться с публи...
Read More
Сезонная подготовка газона к зиме | http://www.eds.kiev.ua/

Сезонная подготовка газона к зиме

Leave review
Зеленый газон на даче – универсальный элемент озеленения, который может выс...
Read More
Консервация системы автоматического полива | http://www.eds.kiev.ua/

Консервация системы автоматического полива

Leave review
Зимняя консервация систем полива является одним из ключевых моментов ухода ...
Read More
Договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами

Договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами

Leave review
Договор с сельским советом с Крюковщина Киево-Святошенского района Киевской...
Read More
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС, МЫ С РАДОСТЬЮ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ
НАПИШИТЕ НАМ В VIBER И ПОЛУЧИТЕ БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ИЛИ ПРОСТО НАБЕРИТЕ НАС